Små och medelstora företag – Styrkan av de mindre

Små och medelstora företag utgör ryggraden i ekonomin, inte bara i Tyskland utan i hela Europa. Enligt EU-kommissionens definition är nästan alla företag i EU små och medelstora företag: 99,8 % av alla företag hör till kategorin små och medelstora företag (SME) med upp till 249 anställda och en årlig omsättning på upp till 50 miljoner euro.

Men det som låter så homogent visar sig vara något helt annat vid en närmare granskning. För om man inte bara räknar in alla, utan snarare tittar på siffrorna på ett differentierat sätt, framträder betydande skillnader inom EU – också mellan Tyskland och Sverige.

I synnerhet finns det betydligt fler större små och medelstora företag i Tyskland än i Sverige och resten av Europeiska unionen. I genomsnitt inom EU är den överväldigande majoriteten, 93 procent, mikroföretag med färre än tio anställda. Sex procent är småföretag med 10-49 anställda och endast en procent har fler än 50 anställda. I Tyskland däremot är dessa siffror mer än dubbelt så höga.

Och det är just detta som är den avgörande skillnaden. Antalet företag med fler än 50 anställda är mindre än 8.500 i Sverige och över 90.000 i Tyskland.

Många större SMEs – detta har också en direkt inverkan på exporten. Stora små och medelstora företag är ofta mer exportorienterade, eftersom de har de finansiella medlen och den nödvändiga expertisen för att ta sig in på utländska marknader. Mer än hälften av de små och medelstora företagen med 50 eller fler anställda exporterar, och mer än en tredjedel av de medelstora företagen exporterar också. Som jämförelse är endast 21 procent av mikroföretagen exportorienterade.

Större små och medelstora företag är också mer innovativa än sina mindre konkurrenter, eftersom de oftare har de resurser som krävs för att investera i forskning och utveckling. Ibland är det dock de mycket små och flexibla företagen som står för överraskande innovationer. Inte minst i Sverige finns det många fascinerande exempel på detta. Man behöver inte bara titta på de globalt framgångsrika exemplen Spotify eller Klarna. Även medelstora företag som Parkster föddes ur en innovativ idé och utvecklades sedan systematiskt.

 

Mid Caps: Mellanvärldar av relevans

Förutom traditionella små och medelstora företag med upp till 249 anställda finns det också många företag i Tyskland med cirka 500 till 3 000 anställda – de så kallade mid cap-företagen. Även om dessa inte faller under EU-kommissionens definition av små och medelstora företag, är de också en del av Mittelstand i en bredare mening, eftersom de inte har de klassiska koncernstrukturerna hos stora företag, utan ofta är familje- eller ägarledda. Mid cap-företagen skapar många säkra arbetstillfällen, har en hög grad av internationalisering och är ofta särskilt innovativa. I Tyskland finns det cirka 14 000 mid cap-företag, de flesta inom maskin-, metall- och elektroindustrin. Det stora antalet stora mid cap-företag är ett unikt försäljningsargument och en viktig framgångsfaktor för den tyska ekonomin.

Men medelstora bolag spelar också en viktig roll i den svenska ekonomin, särskilt inom industrisektorn, digital infrastruktur, energi, hållbara förpackningar och hälsovård. Svenska medelstora bolag är dock mer benägna att gå till börsen än sina tyska motsvarigheter. Med andelar i vätgas och vindkraft drar Sverige stor nytta av hållbarhetsfrågan, som också spelar en nyckelroll i fonder, säger den skandinaviska aktiemarknadsexperten Florian Romacker: ”Tillväxtföretag med en enastående marknadsposition inom en nisch, som Hexagon Composites dotterbolag Hexagon Purus, den globala marknadsledaren för vätgasbehållare från Stockholm, är särskilt intressanta. I motsats till Tyskland börsnoteras många medelstora företag som är starka inom sådana nischer i Skandinavien.” I Tyskland, å andra sidan, är orden ”Mittelstand” och ”familjeföretag” oupplösligt sammankopplade, eftersom de allra flesta små och medelstora företag är familjeägda. I Mittelstand ligger ägandet och ledningen ofta i samma händer. Familjeföretag kännetecknas särskilt av ansvarsfullt företagande. De har en nära relation till sina anställda och fokuserar på kontinuitet och hållbarhet snarare än snabba vinster.

 

Balanserad branschstruktur: nisch som styrka

Från traditionella hantverksföretag till detaljhandlare och familjeägda industriföretag: Den tyska SME-sektorn stärks också av sin balanserade sektorsstruktur. Denna mångfald har en positiv effekt på SME-sektorns motståndskraft: om enskilda ekonomiska sektorer påverkas av externa chocker, kan andra sektorer dämpa effekterna. Den diversifierade branschstrukturen i den tyska sektorn för små och medelstora företag har redan visat sitt värde i flera kriser. Många små och medelstora företag har specialiserat sig på ett visst marknadssegment och utvecklats till en ledande leverantör inom detta område. Fördelen med denna specialisering är att de nischprodukter som de tillverkar är komplexa, av hög kvalitet och individuellt anpassade till kundernas krav. En unik mix som gör produkterna särskilt eftertraktade och samtidigt svåra att kopiera.

Sådana framgångsrika, specialiserade medelstora företag finns naturligtvis också i Sverige – och deras dotterbolag finns också i den svenska handelskammarens led. Namn som Benders, Fumex, Kongamek eller Parkster står för specialister med en skarp produktprofil.

De tyska små och medelstora företagens specialisering och innovationskraft återspeglas också i det stora antalet företag som är världsledande inom sitt segment. Det är ganska imponerande: mer än hälften av de så kallade dolda mästarna i världen kommer från Tyskland. De ”dolda” kommer ofta från maskin- eller biltillbehörssektorerna och betjänar främst företagskunder från industrin, vilket är anledningen till att många slutkonsumenter inte känner till dem.

 

Miljö

Tysklands små och medelstora företag är dock inte ensamma ansvariga för sin framgång. De har länge gynnats av en stark inhemsk efterfrågan, förekomsten av många kluster, en god infrastruktur och tillgången på kvalificerad arbetskraft. Styrkan i den svenska SME-sektorn är å andra sidan främst digitaliseringen. Sverige har den högsta andelen digitaliserade små och medelstora företag i Europa och mer än två tredjedelar använder molntjänster. Tio procent av de små och medelstora företagen i Sverige använder redan artificiell intelligens och en femtedel analyserar stora datamängder för sina affärsprocesser. Sverige leder också EU när det gäller onlineförsäljning: små och medelstora företag står för 19 procent av den totala svenska e-handelsförsäljningen.

En av Tysklands viktigaste lokaliseringsfördelar är det stora antalet befintliga klusterstrukturer. Kluster definieras som samlade leverantörs- och kundstrukturer, dvs. en geografisk koncentration av sammanlänkade företag inom samma sektor. Fördelarna med sådana kluster är uppenbara: de kännetecknas av närhet till leverantörer, kunder och forskningsinstitutioner och har den nödvändiga infrastrukturen, som används och underhålls av alla företag i klustret. Forskningssamarbeten och utbyte av expertis kan också äga rum lättare i detta nätverk. Jämfört med andra europeiska länder har Tyskland ett särskilt stort antal klusterstrukturer. Exempelvis finns ledande kluster i EU inom fordonssektorn (Stuttgart och Oberbayern), biofarmaci (Freiburg, Berlin, Darmstadt), logistik (Ruhrområdet) och flyg (Hamburg). För svenska företag som vill etablera sig på den tyska marknaden kan det vara relevant att ta reda på sådana klusterstrukturer när man planerar sin lokalisering. Webbplatsen clusterplattform.de ger en översikt.

Till toppen