Svenska Handelskammarens stadgar

utskriftsversion

inledning

Omfattande ekonomiska kontakter mellan Konungariket Sverige och Förbundsrepubliken Tyskland utgör ett viktigt bidrag för att behålla och vidareutveckla de mångåriga redan bestående vänskapliga, kulturella, mänskliga och ekonomiska förbindelserna mellan de båda länderna. Svenska Handelskammaren i Förbundsrepubliken Tyskland grundades för att ömsesidigt utveckla och främja dessa ekonomiska förbindelser, särskilt inom handel och industri. Handelskammarens medlemmar fastställer enligt nedanstående stadgar föreningens uppgifter och inre struktur.

§ 1 NamN – Säte

(1) Handelskammarens namn är ”Svenska Handelskammaren i Förbundsrepubliken Tyskland”, i dessa stadgar kallad ”Kammaren”.

(2) Kammaren har sitt säte i Hamburg.

(3) Kammaren är en registrerad förening.

§ 2 Uppgift

(1) Kammarens uppgift är att främja de ekonomiska förbindelserna mellan Konungariket Sverige och Förbundsrepubliken Tyskland i allmänhet och den svenska exporten till Förbundsrepubliken Tyskland i synnerhet.

(2) För att fullgöra sin uppgift skall Kammaren speciellt:

a) förmedla förbindelser och vara forum för överläggningar mellan näringsidkare och andra intresserade i Konungariket Sverige och Förbundrepubliken Tyskland samt i detta syfte bistå med kontakter med myndigheter eller på annat sätt stå vederbörande till tjänst;

b) tillhandahålla statistiskt och annat material rörande det svensk-tyska handelsutbytet samt lämna allmän kommersiell information, eventuellt i form av tillfälliga eller periodiska publikationer;

c) verka som opartisk medlare vid uppkommande svårigheter och motsättningar av allmän eller speciell natur;

d) på lämpligt sätt, t.ex. genom reklam såväl som upplysningsverksamhet, väcka och vidmakthålla den svenska exportindustrins intresse för marknaden i Förbundsrepubliken Tyskland.

(3) Kammaren skall avhålla sig från all partipolitisk verksamhet eller sådan syftande till vinst.

(4) Kammaren står kostnadsfritt sina medlemmar till tjänst i alla angelägenheter, som faller inom Kammarens normala verksamhetsområde i enlighet med § 2 stycke 2 a till d. I överensstämmelse med riktlinjer som fastställs av styrelsen, kan Kammaren också stå icke-medlemmar till förfogande mot rimlig betalning.

§ 3 Organisation

(1) Kammaren kan bilda icke-fristående förvaltningsenheter (underenheter), till exempel för att främja och organisera aktiviteter i en viss region eller för vissa målgrupper i enlighet med § 2, punkt 2 a). Sådana underenheter skapas och upplöses genom beslut fattade av styrelsen.

(2) Medlem i en underenhet kan bara den bli, som är ordinarie medlem i kammaren. En särskild medlemsavgift kan fastställas i enlighet med § 4 stycke 1. Om detta är fallet, så ska de intäkter medlemsavgifterna genererar huvudsakligen stå till den aktuella underenhetens förfogande för egen och fri användning.

(3) Underenheterna fastställer själva sin interna struktur. De agerar dock under styrelsens tillsyn, vilken i detta avseende övervakar att dessa stadgar samt de fastställda riktlinjerna enligt § 11, 4:e punkten efterföljs.

§ 4 Medlemskap

(1) Kammaren har ordinarie medlemmar, stödjande medlemmar samt hedersmedlemmar.

(2) Enskilda och juridiska personer, som har intresse att främja de ekonomiska förbindelserna mellan Konungariket Sverige och Förbundsrepubliken Tyskland, kan bli ordinarie medlemmar i Kammaren.

Ansökan om medlemskap i Kammaren ställs skriftligen. Sådan ansökan avgöres av styrelsen. Genom undertecknad ansökan om medlemskap förpliktar sig den sökande att erlägga medlemsavgift och att godkänna Kammarens stadgar.

(3) Ordinarie medlemmar kan bli stödjande medlemmar, under förutsättning att de skriftligt till Kammaren förklarat sig beredda att erlägga samma bidrag som ordinarie medlemmar samt ett extra bidrag. Det stödjande medlemskapet, vars längd beslutas av den stödjande medlemmen, bekräftas av styrelsen. I de fall ingen uppgift om längden av ett stödjande medlemskap framgår, gäller medlemskapet på obestämd tid. Med en frist om 6 månader till årsskiftet kan ett stödjande medlemskap sägas upp varpå medlemmen övergår till att vara ordinarie medlem från och med nästkommande årsskifte.

(4) Personer, som främjat de svensk-tyska förbindelserna och/eller gjort kammaren särskilda tjänster kan på förslag av styrelsen och efter beslut av årsstämman utses till hedersmedlemmar.

Hedersmedlemmar åtnjuter, liksom ordinarie medlemmar, alla Kammarens rättigheter och fördelar. De erlägger ingen medlemsavgift. De har rätt att tala på årsstämman, dock ingen rösträtt och är inte befogade att som representant deltaga i omröstningar.

(5) Enskilda personer, som ej fyllt 39 år, kan bli ordinarie medlem inom underenheten Junior Chamber Club (JCC). Samma år som vederbörande fyller 39 år, avslutas tillhörigheten inom Kammaren till JCC och därmed eventuellt förknippade reducerade avgifter.

(6) Utträde ur Kammaren kan endast ske vid slutet av ett räkenskapsår. Anmälan om utträde skall ske senast sex månader före räkenskapsårets utgång genom rekommenderat brev till Kammaren

(7) Styrelsen kan med omedelbar verkan utesluta en medlem ur Kammaren om synnerliga skäl härtill föreligger.

§ 5 Medlemsavgifter

(1) Kammarens ordinarie årsmöte fastställer en årlig medlemsavgift för de ordinarie medlemmarna. Beslutet gällande medlemsavgiften kan inrymma en differentiering, grundad på – hos juridiska personer – medlemmens typ eller storlek (till exempel antal medarbetare, omsättning, koncernförhållande) eller medlemskap i en underenhet i enlighet med § 3. Denna differentiering får inte vara godtycklig eller oskälig.

(2) Medlemsavgiften för de stödjande medlemmarna fastställs på vederbörandes eget förslag.

§ 6 Räkenskapsår

Räkenskapsår är kalenderår.

§ 7 Medlemsmöten

(1) Årsmöte skall äga rum årligen före utgången av juni månad.

(2) Extra medlemsmöte äger rum, då styrelsen finner detta erforderligt eller då minst 10% av alla medlemmar med angivande av skäl skriftligen anhåller därom hos styrelsen. I detta fall är Kammaren förpliktigad att kalla till medlemsstämma.

(3) Tid och plats för Kammarens medlemsmöten bestämmes av styrelsen. Kallelse till sådant möte utfärdas av styrelsens ordförande.

(4) Kallelse till årsmötet avsändes senast 28 dagar före årsmötet och i fråga om extra medlemsmöte senast 10 dagar före mötet. Kallelserna skickas per post till varje medlems senast kända adress eller med e-post till varje medlems senast kända mejladress.

(5) I kallelse till medlemsmöte skall angivas de ärenden, som skall upptagas till behandling.

(6) Ärenden som ej varit med på dagordningen i kallelsen måste endast behandlas eller beslutas i om styrelsen mottagit en skriftlig och undertecknad hemställan därom senast fem dagar före mötet. Styrelsen skall snarast lämna medlemmarna meddelande om sålunda nytillkommet ärende.

(7) Över de beslut som tas vid varje medlemsmöte bör det föras ett protokoll med uppgift om ort och tidpunkt för mötet. Protokollet skrivs av två protokollskrivare som utses av mötesdeltagarna. Protokollet undertecknas av mötesordförande och båda protokollskrivare.

§ 8 Årsmöte

Dagordningen för årsstämman bör innehålla följande punkter:

a) val av ordförande vid mötet;

b) val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet vid mötet;

c) val av valutskottets medlemmar;

d) fråga om stadgeenlig utlysning av mötet;

e) styrelsens berättelse över Kammarens verksamhet och ekonomiska förvaltning under det föregående räkenskapsåret;

f) revisorernas berättelse och frågan om meddelande av ansvarsfrihet åt styrelsen för föregående räkenskapsårs förvaltning;

g) fastställande av antalet ledamöter i styrelsen;

h) val av ordförande i Kammaren och övriga ledamöter av styrelsen; härvid hänvisas till § 11, punkt 3;

i) val av revisorer och revisorssuppleanter;

j) fastställande av årsavgift för kommande räkenskapsår.

§ 9 Beslutsfattande

(1) Omröstning vid möte med Kammaren sker öppet. Med de undantag som angivits i §§ 15, 16 gäller enkel majoritet av de avlämnade rösterna.

(2) Om någon närvarande eller genom fullmakt företrädd röstberättigad så yrkar, skall valen enligt § 8 a), b), h) och i) förrättas med slutna sedlar. Vid lika röstetal avgör lotten.

(3) Vid omröstning äger varje medlem en röst. Genom skriftlig fullmakt kan rösträtten överlåtas på annan medlem. En medlem kan rösta för högst tio frånvarande medlemmar.

(4) Juridisk person företrädes av därtill behörig representant.

(5) Medlemsmötet är beslutsför, då minst en tiondel av medlemmarna är närvarande eller företrädda enligt fullmakt.

§ 10 Valutskott

(1) Valutskottet består av tre medlemmar. Dessa väljs för två år vid årsmötet.

(2) Kandidering till posten som medlem i valutskottet anmälas av varje medlem till styrelsen minst sex veckor före valet. En valutskottsmedlem ska inte samtidigt tillhöra eller kandidera till en post inom andra organ inom Kammaren.

(3) Val till valutskottet får inte sammanfalla med val till styrelseordförande. Skulle ett extra val av styrelseordförande sammanfalla med det ordinarie valet till valutskottet, äger valet till valutskottet inte rum. I detta fall stannar det hittillsvarande valutskottet vid sitt uppdrag, dock som längst ytterligare ett år, under vilket ett nytt valutskott måste väljas.

(4) Valutskottet åläggs uppgiften att förbereda och leda valen till styrelseordförande, styrelse och andra organ inom kammaren, samt att fastställa och kungöra valresultaten. Utskottet kontrollerar särskilt medlemmarnas röstberättigande i enlighet med § 9, punkt 3 och 4, samt noterar deras valdeltagande. Vidare kontrollerar valutskottet redan vid framtagandet av förslagslistor till valen att § 11, 2:a punkten efterföljs.

(5) Valutskottet väljer en av de sina till ordförande.

§ 11 Styrelse

(1) Styrelsen består av Kammarens ordförande, som tillika är styrelsens ordförande samt ytterligare minst 10 och högst 25 ledamöter.

(2) Ordföranden och minst hälften av styrelsens ledamöter bör vara svenska medborgare.

(3) Kammarens ordförande och styrelsens övriga ledamöter väljes för två år i sänder vid årsmötet, dock sålunda att halva antalet ledamöter avgår varje år. Omval må äga rum. Vald styrelse förblir i funktion tills nyval ägt rum.

(4) Kammarens riktlinjer fastställes av styrelsen, under beaktande av årsmötets befogenheter. Styrelsen fastställer själv sin arbetsordning.

(5) Styrelsen utser årligen inom sig minst en, dock högst tre vice ordföranden. Styrelseordförande och vice ordförande bildar ett utskott som i överensstämmelse med  § 26 ”Bürgerliches Gesetzbuch” skall kunna rättsligen företräda Kammaren, varvid underskrift av två av dessa ledamöter skall vara tillfyllest.

(6) För särskilda arbetsuppgifter eller arbetsområden kan styrelsen inom sig utse särskilda utskott samt i erforderlig utsträckning på dessa överlåta sina befogenheter.

(7) Styrelsen är beslutsför, när minst en tredjedel av ledamöterna är närvarande.

(8) Vid lika röstetal inom styrelsen gäller den mening som ordföranden biträder.

(9) Kallelse till möte med styrelsen skall avsändas senast 14 dagar före mötet. I särskilt brådskande fall må ordförande låta avsända kallelse senast sex dagar före mötet, eller låta verkställa skriftlig omröstning eller omröstning per telefax.

§ 12 Företagsledning

(1) Styrelsen anställer Kammarens verkställande direktör samt fastställer dennes uppgifter.

(2) Övrig personal anställes av verkställande direktör med skriftligt godkännande av styrelsen.

§13 Revisorer

För granskning av styrelsens förvaltning och Kammarens räkenskaper väljer årsmötet två revisorer och två suppleanter för dessa. En av revisorerna och en av suppleanterna skall vara en i Konungariket Sverige eller Förbundsrepubliken Tyskland auktoriserad revisor.

§ 14 Räkenskaper

(1) Kammarens räkenskaper skall föras under överinseende av styrelsen.

(2) Kammarens räkenskaper jämte tillhörande handlingar, styrelsens förvaltningsberättelse samt vinst- och förlusträkning och balansräkning per den 31 december skall årligen senast den 31 mars överlämnas till revisorerna, vilka senast den 30 april skall avgiva skriftligt utlåtande, vari ansvarsfrihet för styrelsen tillstyrkes eller avstyrkes.

§ 15 Stadgeändring

Ändringar av stadgarna utarbetas av styrelsen och presenteras vid årsstämman. Beslut om ändring av stadgar kan endast tas med minst två tredjedels majoritet av rösterna.

§ 16 Upplösning

(1) Beslut om upplösning av Kammaren är endast giltig om styrelsen först handlagt förslag därom och beslutet därefter fattats på två på varandra påföljande medlemsmöten, varav det första ska vara ett årsmöte, samt å båda biträtts med minst två tredjedels majoritet.

(2) Vid upplösning av Kammaren skall, sedan Kammarens skulder reglerats, återstående tillgångar överlämnas till motsvarande svensk institution i Konungariket Sverige eller Förbundsrepubliken Tyskland eller till Sveriges Allmänna Exportförening att användas för ändamål, som står i överensstämmelse med den upplösta Kammarens etableringssyfte.

§ 17 Svensk version

Den tyska versionen är den gällande. Den svenska versionen är en översättning av den tyska och syftar endast till en enklare förståelse.

(16 maj 2013)