Foto Schweden Ratpresidentschaft Axel Öberg/Government of Swedish Offices
 
Det svenska ordförandeskapets fyra prioriteringar

Säkerhet, konkurrenskraft, grön omställning och energiomställning, demokratiska värden och rättsstatsprincipen. Det är prioriteringarna för det svenska ordförandeskapet i EU:s ministerråd våren 2023.

Sverige tar över ordförandeskapet i Europeiska unionens råd vid en tidpunkt då medlemsstaterna och unionen som helhet står inför historiska utmaningar. Rysslands olagliga, oacceptabla och oprovocerade invasion av Ukraina utgör ett hot mot den europeiska säkerheten och för med sig mycket allvarliga konsekvenser för såväl migrationen som den globala livsmedels- och energiförsörjningen. Ukraina kämpar för att överleva som nation – och för invånarnas liv och säkerhet. EU och medlemsstaterna har samlat ett stöd utan motstycke till Ukraina och kommer att stå stadigt kvar vid dess sida. Vi måste försäkra oss om ett fortsatt samarbete med betrodda partner, däribland en stark transatlantisk länk.

Europas ekonomier har drabbats hårt av Rysslands krig och den pågående manipulationen av energiförsörjningen. Stigande inflation, räntor och energipriser har lett till svårigheter för företag och invånare. Beslutsamma åtgärder har vidtagits, men vi måste hålla fast vid övergången till en grön ekonomi och slå vakt om grunden för vår ekonomiska modell för långsiktig tillväxt.

Vår enighet och handlingsberedskap är fortsatt avgörande för EU:s säkerhet, resiliens och välstånd.
Det svenska ordförandeskapets fyra prioriteringar

Säkerhet – enighet

EU:s snabba och beslutsamma reaktion på invasionen av Ukraina är ett bevis på hur starka vi är när vi agerar tillsammans. Sveriges ordförandeskap kommer att prioritera såväl fortsatt ekonomiskt och militärt stöd till Ukraina som stöd för Ukrainas väg mot EU. Det kommer att kräva ytterligare insatser på både nationell nivå och EU-nivå. Ytterligare åtgärder behövs för återuppbyggnad och reformer som syftar till EU-integration.

För att stärka säkerheten för vår union och för invånarna måste vi skapa samsyn i riktning mot en robust europeisk säkerhets- och försvarspolitik, i nära samarbete med våra partner. Ytterligare åtgärder kommer att bygga vidare på dels våra gemensamma insatser för att motverka Rysslands aggression mot Ukraina, dels genomförandet av den strategiska kompassen och andra initiativ. Kampen mot gränsöverskridande organiserad brottslighet kommer att fortsätta, som ett svar på invånarnas rättmätiga krav på säkra och trygga samhällen.

Konkurrenskraft

Den fråga som nödvändigtvis är mest angelägen att ägna politisk uppmärksamhet är kriget i Ukraina och dess konsekvenser på kort sikt. För att vi ska kunna hantera våra långsiktiga utmaningar är det fortsatt nödvändigt att samtidigt ägna uppmärksamhet åt insatser för att driva på den ekonomiska tillväxten. Europas styrka, resiliens och ställning i världen är beroende av vår ekonomi och är nära knuten till den inre marknaden och globala handelsmöjligheter.

Ekonomiska aktörer gynnas av att bedriva verksamhet på den största inre marknaden i världen och konkurrerar framgångsrikt på världsmarknader, vilket lägger grunden till Europas välstånd, välfärd och internationella anseende. EU måste fortsätta att erbjuda de bästa möjliga förutsättningarna för en sund och öppen ekonomi som bygger på fri konkurrens, privata investeringar och framgångsrik digitalisering.

Sveriges ordförandeskap kommer att sträva efter att etablera en samlad strategi för europeisk konkurrenskraft högst upp på den politiska dagordningen.

Grön omställning och energiomställning

Sveriges ordförandeskap kommer att fortsätta arbetet för att komma till rätta med höga och volatila energipriser och samtidigt behandla långsiktiga reformer av energimarknaden.

Den globala klimatutmaningen kräver globala åtgärder. Europa måste föregå med gott exempel genom att leva upp till högt ställda klimatmål som främjar tillväxt och konkurrenskraft. Vi kommer att omsätta 55 %-paketet i handling och påskynda energiomställningen.

De som ställer om tidigt i tider av industriell och teknisk omvandling får en konkurrensfördel. Europeiska företag och industrier leder redan omställningen. Gemensamma europeiska steg på vägen mot att bli oberoende av fossila bränslen är nödvändiga inte bara för den gröna omställningen utan också för vår säkerhet. Europeiska företag som erbjuder gröna lösningar kommer att vara mycket eftertraktade på världsmarknaden och kan bidra till att driva på omställningen på vägen mot en cirkulär ekonomi.

Omställningen till en resurseffektiv, fossilfri framtid kommer att kräva betydande investeringar i innovativa branscher som kan omsätta de bästa idéerna och innovationerna i funktionella lösningar. Vi måste ha rätt regelverk och politik på plats för att locka till oss sådana investeringar.

Demokratiska värden och rättsstatsprincipen – vår grundval

Europeiska unionen grundas på demokratiska värden, vilket banar väg för sammanhållning, individuella friheter, icke-diskriminering, ökad ekonomisk produktion och globalt inflytande. Upprätthållandet av rättsstatsprincipen och de grundläggande rättigheterna är därför ett väsentligt inslag i Sveriges – och för den delen varje – rådsordförandeskap.

Till toppen