Tillbaka

// Swedish Chambers International: den centrala mötesplatsen för de svenska handelskamrarna i utlandet.

Maria RankkaMaria Rankka leder arbetet med att höja lägstanivån för det gemensamma kammararbetet.

2010 fick Maria Rankka uppdraget att vitalisera en hundraåring. ”Enkelt formulerat skulle jag behålla det som var bra och förändra det som var dåligt”, säger Maria, Vd för Stockholms Handelskammare i en intervju med Schweden Aktuell. Ordförandeposten för Swedish Chambers International (SCI) tillträdde hon 2012, då Stockholms Handelskammare tog på sig uppdraget att blåsa nytt liv i SCI och agera nav för de svenska handelskamrarna i utlandet.


De 26 medlemshandelskamrarna är alla självständiga organisationer men har mycket gemensamt. Bland annat ett gemensamt varumärke, till viss del gemensamma uppgifter och även vissa gemensamma medlemmar. Vikten av ett fungerande nätverk är stor. SCIs arbete utgör att stötta de bilaterala handelskamrarnas nätverk och Maria har sedan hon tillträdde posten verkat för att höja den gemensamma lägstanivån i systemet. ”Föreningen fungerar till mycket som ett forum att diskutera gemensamma problem, lyfta fram best practice och ska bidra till att inspirera varandra och i vissa fall agera tillsammans”, menar Maria.  


Styrelsen för SCI har en geografisk spridning över olika delar i hela världen. Vid årsmötet 2015 blev Thomas Ryberg invald, president för Svenska Handelskammaren i Tyskland. ”Vi tycker det är jätteviktigt att Tyskland är med, som är en av Sveriges viktigaste handelpartners och en viktig marknad för svenska företag”, säger Maria Rankka.


De svenska utländska handelskamrarna innehar rollen att representera svenskt näringsliv i utlandet och även Sverige som varumärke. Utmaningarna och uppgifterna inom denna roll kan ta flera olika uttryck dels på grund av geografisk lokalisering, men även på grund av hur länge respektive kammare har varit aktiv. Utrymme ges att lära sig av både det som är gemensamt samt av de skillnader som föreligger.


”Arbetet för de svenska utländska handelskamrarna är fortsatt av stor vikt för Sverige, som är ett handelsberoende land. Utmaningen de kommande åren är att världshandeln ska återhämta sig efter det kraftiga fallet i samband med finanskrisen 2008. Exempelvis skulle ett frihandelsavtal mellan Europa och USA kunna hjälpa till att höja handeln mellan världens två största ekonomier”, menar Maria.


Maria anser att den internationella handeln gynnar företagskategorin små- och medelstora företag, och tror att det fortfarande finns stor potential för dessa företag att handla internationellt. Digitaliseringen påverkar handelsmönster och bolag på olika sätt, vilket medför att vissa företag kan bli helt globala direkt. ”I denna utveckling har Sveriges utlandshandelskamrar en fortsatt viktig uppgift framöver att på olika sätt hjälpa till genom sina kontaktnät och sin kunskap om olika marknader, men det finns också ett behov av handelskamrarnas röst i debatten tillexempel vad gäller frihandelsavtal.”


Maria har med sin mångfacetterade arbetsbakgrund flera olika kostymer att ta på sig. ”Jag har tagit med mig erfarenhet, från allt jag har gjort tidigare, in i varje ny position och känner mig trygg i de erfarenheter jag har fått genom mina olika arbeten”. Under sin karriär har Maria gett ut ett flertal skrifter och böcker. Den 12 november utkommer boken ”Framgångsföretagandets nya geografi” som hon skrivit tillsammans med teknologie doktorn Nima Sanandaji. Boken handlar om det globala skiftet, att fler av världens ledande företag inte längre finns i USA eller västeuropa.  Det ligger nära till hands att kalla Maria för en expert inom den internationella världshandeln och Sveriges plats i denna, men Maria beskriver sig som en generalist, som kan lite om ganska mycket.

Av Jessica Strååt